Tin nổi bật
VACC VACC VACC
Tổng quan
Tổng quan về Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam
(27/08/2012) - Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đại diện cho tiếng nói chung của các trường Cao đẳng Cộng đồng, các trường đại học, các tổ chức đào tạo khác tán thành theo mô hình Cao đẳng Cộng đồng ở Việt Nam..