Tin nổi bật
VACC VACC VACC
Tầm nhìn và sứ mệnh
Tầm nhìn - sứ mệnh
(25/12/2009) - Sự ra đời của VACC là một bước đột phá lớn trong hệ thống giáo dục Việt Nam hiện đại. Nó cho thấy xu hướng phát triển mới của thời đại và đánh dấu sự thay đổi rõ rệt của hệ thống giáo dục cộng đồng và sự cần thiết của nó trong bối cảnh giáo dục ngày nay..