VACC VACC VACC
Trong nước
Quyết định ban hành chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và văn bản cá biệt năm 2013 của Bộ GD&ĐT
(22/02/2013) - Số tư liệu: 589/QĐ-BGDĐT; Ngày ban hành: 08-02-2013

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết các luật được thông qua tại kỳ họp thứ ba Quốc hội Khóa XII;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và văn bản cá biệt năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo” (sau đây gọi chung là Chương trình soạn thảo văn bản năm 2013), bao gồm:

1. Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật soạn thảo, ban hành năm 2013.

2. Danh mục đề án và văn bản cá biệt soạn thảo, ban hành năm 2013.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ

1. Thủ trưởng đơn vị tập trung tổ chức việc soạn thảo các dự thảo văn bản, đề án được giao chủ trì soạn thảo tại Quyết định này và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ soạn thảo, ban hành văn bản pháp luật là một trong các căn cứ để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng cuối năm của đơn vị.

2. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, hướng dẫn các đơn vị soạn thảo văn bản theo đúng trình tự, thủ tục quy định; hằng tháng tổng hợp, đánh giá tình hình soạn thảo, báo cáo lãnh đạo Bộ về thực hiện Chương trình soạn thảo văn bản năm 2013.

3. Vụ Kế hoạch tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình soạn thảo văn bản năm 2013 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như­ Điều 3 (để t/hiện);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo t/hiện);
- Lư­u: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Phạm Vũ Luận

Tài liệu kèm theo :  
Tin mới hơn

Tin đã đăng
Bổ sung đối tượng thi liên thông vào hồ sơ ĐKDT- (19/02/2013) Quyết định phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng- (01/02/2013) Công ty TNHH BAYER Việt Nam báo cáo chuyên đề "Một số định hướng nghề nghiệp, việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp ra trường’’ (CĐCĐ Đồng Tháp)- (12/12/2012) Hướng dẫn chuyển đổi ngành đào tạo TCCN theo Thông tư số 34/2011/TT-BGDĐT - (06/11/2012) Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011- (01/11/2012) Hiệp Hội CĐCĐ Việt Nam tổ chức giao lưu bóng đá chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.- (22/10/2012) Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Nội hướng tới trở thành Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội- (19/10/2012) CĐCĐ KIÊN GIANG TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2012 – 2013 KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ- (16/10/2012) Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức lễ khai giảng năm học 2012-2013 và kỷ niệm 35 năm thành lập trường 10/10/1977 – 10/10/2012- (15/10/2012) Hội thi Robocon Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh lần 2, năm 2012 (6/10)- (08/10/2012) Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012 với chủ đề “Học để trở thành người công dân tốt” sẽ được tổ chức từ ngày 1/10/2012 đến hết ngày 7/10/2012 trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Kan- (08/10/2012) Đoàn giám sát của Quốc hội về làm việc tại Trường CĐCĐ Bình Thuận.- (26/09/2012) BÁO CÁO KẾT THÚC ĐỀ TÀI KẾT HỢP CTY GONSA - BỘ MÔN DƯỢC - ĐH KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG: "NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO QUY TRÌNH SẢN XUẤT THUỐC XỊT MŨI XOANGSPRAYS"- (21/09/2012) Trường CĐCĐ Hà Tây Đánh giá giám sát ISO lần 1 - (18/09/2012) CĐCĐ Đồng Tháp tổ chức "Giao lưu khởi nghiệp năm 2012"- (17/09/2012)