VACC VACC VACC
Mô hình cao đẳng cộng đồng
Điều lệ Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam
(06/03/2012) - Ngày 19 tháng 01 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã phê duyệt Điều lệ (Sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Cao đẳng Cộng đổng Việt Nam theo Quyết định số 56/QĐ-BNV.
Trong file đính kèm.
Tài liệu kèm theo :