Tầm nhìn – sứ mệnh

Tầm nhìn: “Là tổ chức gắn kết, kiến tạo giá trị hệ thống giáo dục và đào tạo theo mô hình Cao đẳng Cộng đồng phù hợp bối cảnh Việt Nam”

Sứ mệnh: “ Kiến tạo môi trường hợp tác; thiết kế các phương thức thực hiện mô hình Cao đẳng Cộng đồng phù hợp với thực tiễn Việt Nam; góp phần tích cực phát triển hệ thống các trường Cộng đồng”

Giá trị cốt lõi: “Hợp tác – Năng động – Sáng tạo”

Phương châm hoạt động: “Kết nối để phụng sự cộng đồng”