Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dừng đào tạo chuyển tiếp đối với các trường CĐCĐ theo Điều lệ trường cao đẳng

Ngày 23/04/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 1068/BGDĐT-GDĐH về việc dừng tuyển sinh và đào tạo chuyển tiếp đối với các trường CĐCĐ theo Điều lệ trường cao đẳng.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/05/2020 về Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 26/03/2021 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học và như vậy Công văn số 2842/BGDĐT-GDĐH ngày 04/07/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo chuyển tiếp đối với các trường cao đẳng cộng đồng không còn phù hợp với quy định hiện hành. Để đảm bảo tính hệ thống trong việc tuyển sinh, đào tạo, cấp văn bằng trình độ đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường cao đẳng cộng đồng dừng tuyển sinh mới đào tạo chuyển tiếp theo 2842/BGDĐT-GDĐH.

Tuy vậy, Công văn số 1068/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nêu rõ việc hợp tác, đào tạo chuyển tiếp vẫn có thể thực hiện theo tinh thần các Điều 5, Điều 13, Điều 19 của Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 26/03/2021 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học.

Nội dung chi tiết có thể xem tại file đính kèm:

CV 1608 - BGDDT VE DT CHUYEN TIEP CDCD

Và tải tại đây: 

CV-1608-BGDDT-VE-DT-CHUYEN-TIEP-CDCD.pdf (181 downloads )

Trả lời