Danh sách đề cử Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu được tôn vinh nhân ngày kỹ năng lao động Việt Nam 04/10 năm 2022

Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam xin chúc mừng Quý thầy/cô giáo của các đơn vị thành viên được tôn vinh nhân ngày kỹ năng lao động Việt Nam 04/10 năm 2022.

Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập link: http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/NewsId/39490/seo/Danh-sach-de-cu-Nha-giao-giao-duc-nghe-nghiep-tieu-bieu-duoc-ton-vinh-nhan-ngay-ky-nang-lao-dong-Viet-Nam-0410-nam-2022/Default.aspx

Trả lời