PHÒNG DẠY NGHỀ – SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI CÙNG TRƯỜNG TC KINH TẾ KỸ THUẬT BẮC THĂNG LONG BẢO VỆ THAM GIA TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2021

Chiều ngày 26/3/2021, Phòng dạy nghề- thuộc Sở lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cùng với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long bảo vệ tham gia tuyển chọn đề tài NCKH cấp thành phố năm 2021 tại Sở Khoa học Công nghệ với nội dung đề tài: “Nghiên cứu triển khai phương thức đào tạo kết hợp (Blended Learning) tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình độ Trung cấp nghề của Thành phố Hà Nội ” (Theo quyết định phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội số 46/QĐ-UBND ngày 05/01/2021). Đây là đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của Chủ nhiệm đề tài là Tiến Sĩ Phạm Quang Vinh – Hiệu trưởng trường TC Kinh tế- Kỹ thuật Bắc Thăng Long và đồng chủ nhiệm đề tài Thạc sỹ Lê Minh Thảo – Trưởng phòng dạy nghề – Sở Lao động Thương binh và Xã hội, nhóm thực hiện đề tài đã xây dựng nội dung thực hiện với thời gian thực hiện là 34 tháng.

Tham dự buổi bảo vệ tham gia tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố, có các thành viên tham gia xây dựng đề tài là các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đến bảo vệ và tiếp thu ý kiến đống góp của hội đồng. Ngoài ra nhóm viết đề tài cũng rất vinh dự có sự hiện diện và đồng hành của đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn – Phó giám đốc Sở lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội trong hội đồng bảo vệ đề tài.

Ảnh: Hội đồng bảo vệ đề tài NCKH cấp Thành phố tại Sở Khoa hoc Công nghệ

Tại buổi bảo vệ, Tiến sĩ Phạm Quang Vinh – Hiệu trưởng trường TC Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long thay mặt nhóm thực hiện đề tài đã báo cáo tóm tắt nội dung của đề tài; những lợi ích mà đề tài mang đến cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Hà nội cũng như những thuận lợi/ khó khăn khi thực hiện đề tài này.

Đề tài đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về khả năng ứng dụng đối với các trường trong hệ thống GDNN nói chung- các trường Trung cấp nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội nói riêng. Với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp – đề tài sẽ giúp số hóa trường học, số hóa nội dung dạy và học, số hóa công tác quản lý,… Đề tài phát huy thế mạnh của cả phương thức đào tạo truyền thống và đào tạo Elearning; Đặc biệt đề tài thích ứng với bối cảnh đại dịch toàn cầu và các bất ổn khác trong tương lai.

Với những đóng góp chân thành của Hội đồng nghiệm thu- nhóm thực hiện đề tài NCKH đặt quyết tâm hoàn thiện đề tài theo đúng các yêu cầu, hướng dẫn của Hội đồng và sớm đón nhận quyết định phê duyệt đề tài để triển khai nghiên cứu- đưa đề tài vào thực hiện tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quản lý.

Nguồn: https://btl.edu.vn/phong-day-nghe-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ha-noi-cung-truong-tc-kinh-te-ky-thuat-bac-thang-long-bao-ve-tham-gia-tuyen-chon-thuc-hien-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-thanh-pho-nam-2021.html

Trả lời