Thông tư Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp TC, CĐ

Ngày 15/6/2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 04/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, nội dung sửa đổi như sau:

“Điều 7. Nội dung quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo

Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo bao gồm các nội dung sau:

1. Tên ngành, nghề đào tạo

2. Trình độ đào tạo

3. Khối lượng kiến thức tối thiểu

4. Yêu cầu về năng lực

a) Yêu cầu về kiến thức;

b) Yêu cầu về kỹ năng;

c) Mức độ tự chủ và trách nhiệm.”.

Theo quy định tại văn bản mới, khi văn bản có hiệu lực, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần thực hiện rà soát và điều chỉnh lại cấu trúc chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đáp ứng các nội dung theo quy định mới.

Văn bản sẽ có hiệu lực vào 30/07/2023.

569678.pdf (48 downloads )