Chỉ thị của Ban bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 04/05/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị Số 21-CT/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xin vui lòng xem toàn văn tại đường link dưới đây:

cttw21.signed.pdf (38 downloads )