Tiếp tục tập huấn công tác bảo đảm chất lượng tại Trường CĐ Kỹ thuật Y Dược Hà Nội và CĐ Quốc tế Hà Nội

Ngày 12/03/2021, Trung tâm Kiểm định CATD tiếp tục tập huấn công tác bảo đảm chất lượng cho trường Cao đẳng Kỹ thuật Y Dược Hà Nội (là thành viên của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam) và trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội.

Trong đợt tập huấn này, chuyên gia của Trung tâm kiểm định CATD tập trung vào các nội dung sau:

1. Trao đổi, chia sẻ quan điểm của nhà trường về công tác bảo đảm chất lượng của trường. Khái quát các vấn đề nhà trường cần quan tâm, xem xét và triển khai

Kết quả:

– Lãnh đạo trường chia sẻ về Sứ mạng và Mục tiêu của Trường giai đoạn 2021-2025, Tầm nhìn 2030.

– Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá được thực trạng công tác bảo đảm chất lượng của nhà trường.

2. Hướng dẫn thành lập Hội đồng bảo đảm chất lượng và phân công nhiệm vụ các thành viên; hướng dẫn xây dựng Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng; Sổ tay chất lượng.

Kết quả:

– Hoàn thành công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tự đánh giá chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

– Phân tích được các yêu cầu và dự thảo phát biểu: Chính sách chất lượng của trường giai đoạn 2021 – 2025; Mục tiêu chất lượng các năm học 2021 – 2022 đến 2024 – 2025.

– Lập dự thảo Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2021-2022.

– Phân tích được các yêu cầu và dự thảo Sổ tay chất lượng.

Kết thúc buổi tập huấn, ban tổ chức lớp học giao nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện trong buổi tập huấn tiếp theo.

Sau đây là một vài hình ảnh buổi tập huấn:

Nguồn: https://catd.org.vn/tiep-tuc-tap-huan-cong-tac-bao-dam-chat-luong-tai-truong-cd-ky-thuat-y-duoc-ha-noi-va-cd-quoc-te-ha-noi.html

Trả lời