Trung tâm Kiểm định CATD hoàn thành đợt Tập huấn công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Phương Đông (Quảng Nam)

Từ ngày 03/12 – 04/12/2021, Trung tâm Kiểm định CATD (Trung tâm) tiếp tục đợt Tập huấn hướng dẫn cán bộ, nhà giáo trong công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Phương Đông (Quảng Nam) .

Trong 02 ngày này, thầy Đinh Công Bắc – Phó Giám đốc phụ trách công tác kiểm định của Trung tâm đã tiến hành tập huấn về công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp hướng đến công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đánh giá ngoài chương trình đào tạo cho toàn thể cán bộ, nhà giáo của nhà trường.

Ban tổ chức lớp tập huấn đã chia lớp thành 09 nhóm theo các tiêu chí cụ thể để hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá và mỗi nhóm đều có cán bộ của Trung tâm hỗ trợ trong quá trình làm việc nhóm.

Sau 02 ngày làm việc với tinh thần cao nhất, các nhóm đã tích luỹ được nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong việc phân tích nội hàm tiêu chuẩn; phương pháp thu thập minh chứng và kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Kết thúc 02 ngày tập huấn, Ban tổ chức lớp đã tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra các nhiệm vụ tiếp theo cho các nhóm trong công tác tự đánh giá.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi làm việc:

Nguồn: https://catd.org.vn/trung-tam-kiem-dinh-catd-hoan-thanh-dot-tap-huan-cong-tac-tu-danh-gia-chat-luong-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-tai-truong-cao-dang-phuong-dong-quang-nam.html 

Trả lời