TRƯỜNG CĐCĐ BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHÍNH TRỊ – PHÁP LUẬT GIỮA NĂM HỌC 2020 – 2021

Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã triệu tập Hội nghị Chính trị – Pháp luật giữa năm học 2020 – 2021 vào ngày 29/4/2021 với sự tham gia của tất cả viên chức, người lao động của Trường.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tân – Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường đã báo cáo những nội dung chủ yếu của văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/02/2021 đến ngày 01/02/2021 tại Hà Nội,  và đại biểu trong BCH/TW khóa XIII của tỉnh Bình Thuận.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng được nghe nội dung cơ bản của Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 22/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XIV) về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 951/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XIV); Kế hoạch số 533/KH-CĐCĐ ngày 05/4/2021 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận về triển khai thực hiện Chương trình hành động của tỉnh ủy (khóa XIV), thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Nguồn: 

Trả lời