VACC VACC VACC
Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam tổ chức họp Ban Thường vụ và Lãnh đạo các trường Cao đẳng Cộng đồng.

(09/10/2018) - Ngày 06 tháng 10 năm 2018, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC) tổ chức họp Ban Thường vụ và Lãnh đạo các trường Cao đẳng Cộng đồng tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học với các nội dung liên quan đến mô hình Cao đẳng Cộng đồng và các trường Cao đẳng Cộng đồng..