HỘI THẢO ĐÀO TẠO HỢP TÁC DOANH NGHIỆP (CO-OP) NĂM 2021 CỦA TRƯỜNG ĐH TRÀ VINH

HỘI THẢO ĐÀO TẠO HỢP TÁC DOANH NGHIỆP (CO-OP) NĂM 2021

Chủ đề: Nâng cao hiệu quả và tăng cường mở rộng Chương trình đào tạo hợp tác doanh nghiệp (Co-op) giai đoạn 2021-2025

Trả lời