HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG “BÀN VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỆ GDTX TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong nhà trường, góp phần bổ sung thêm các thiết bị dạy nghề, mô hình, sáng kiến quản lý nâng cao chất lượng đào tạo.

Nghiệm thu, đánh giá kết quả các công trình nghiên cứu khoa học năm 2021 của các tác giả để đưa vào áp dụng trong công tác giảng dạy của Nhà trường và đáp ứng các yêu cầu thực tế của xã hội. Làm cơ sở bình xét thi đua, đánh giá xếp loại viên chức năm 2021.

Đề tài, sáng kiến nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm phải có chất lượng, có tính khả thi đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cấp thiết trong công tác Giáo dục và đào tạo của Nhà trường và nhu cầu xã hội;

Thực hiện đúng nội dung các tác giả đã đăng ký theo Quyết định 161/CĐ-CĐBK ngày 22 tháng 4 năm 2021 về việc phê duyệt các công trình nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2021 của Hiệu trưởng trường cao đẳng Bắc Kạn.

Năm 2021, Hội đồng khoa học nhà trường nghiệm thu 18 đề tài, sáng kiến khoa học, sáng kiến kinh nghiệm. Trong đó có 11 sáng kiến; 07 bài báo khoa học.

Ngày 11 tháng 11 năm 2021, tại thư viện cơ sở 2 – Trường Cao đẳng Bắc Kạn. Phòng Đào tạo, Khoa Sư phạm đã phối hợp tổ chức Hội thảo về đề tài cấp trường “Bàn về thực trạng công tác quản lý hệ GDTX tại trường Cao đẳng Bắc Kạn”.

Hình ảnh: Cô giáo Phan Thị Nguyệt Anh trao đổi về đề tài “Bàn về thực trạng công tác quản lý hệ GDTX tại trường Cao đẳng Bắc Kạn”
Hình ảnh: Thầy giáo Ngô Quang Cường trao đổi về đề tài.
Hình ảnh: Cô giáo Lê Thị Tuyết trao đổi và góp ý về đề tài.

Qua hội thảo các tác giả đã nhận được nhiều sự góp ý về đề tài nhằm nâng cao tính ứng dụng của đề tài tại nhà trường. Tác giả đề tài đã tiếp thu và tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện để Đề tài sát thực tiễn hơn, ứng dụng một cách hiệu quả trong công tác quản lý, đào tạo góp phần nâng cao chất lượng và thương hiệu của trường trong tương lai./.

Nguồn: http://cdbk.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc-cap-truong-ban-ve-thuc-trang-cong-tac-quan-ly-he-gdtx-tai-truong-cao-dang-bac-kan/

Trả lời