Kỳ họp Hội đồng trường Trường Đại học Phú Yên lần thứ 11 Nhiệm kỳ 2020 – 2025