Thư mời tài trợ cho Hội thảo Quốc tế Việt Nam – Canada

Văn phòng Hiệp hội xin trân trọng gửi Thư mời tài trợ cho Hội thảo quốc tế Việt Nam – Canada tổ chức vào Tháng 3/2023 tại Trường Đại học Trà Vinh:

Thu moi tai tro

 

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejxVWDvERxmuWjfdntr1o5_za54KO3rEGUckD1IX6_RnZtkA/viewform