Trung tâm Kiểm định CATD hoàn thành đợt Tập huấn công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại trường Trung cấp KT – KT Phương Nam (Đăk Nông)

Từ ngày 09/12 – 10/12/2021, Trung tâm Kiểm định CATD (Trung tâm) tiến hành đợt Tập huấn hướng dẫn cán bộ, nhà giáo trong công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại trường Trung cấp KT – KT Phương Nam (Đăk Nông).

Trong 02 ngày tập huấn, Phó Giám đốc Đinh Công Bắc –  phụ trách công tác kiểm định của Trung tâm đã tập huấn về công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp hướng đến công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đánh giá ngoài chương trình đào tạo cho toàn thể cán bộ, nhà giáo của nhà trường.

Các thành viên Hội đồng Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chia thành 09 nhóm theo các tiêu chí để được hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá và mỗi nhóm đều có cán bộ của Trung tâm hỗ trợ trong quá trình làm việc.

Sau 02 ngày làm việc, các nhóm đã nắm vững được cách thức phân tích nội hàm tiêu chuẩn; phương pháp thu thập minh chứng và kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Kết thúc 02 ngày tập huấn, Trung tâm đã tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra các nhiệm vụ tiếp theo cho các nhóm trong công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Trường.

Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu:

Nguồn: https://catd.org.vn/trung-tam-kiem-dinh-catd-hoan-thanh-dot-tap-huan-cong-tac-tu-danh-gia-chat-luong-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-tai-truong-trung-cap-kt-kt-phuong-nam-dak-nong.html

Trả lời