Trường CĐCĐ Bình Thuận tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và phổ biến về Luật Thanh niên năm 2020

Thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Sáng ngày 03/4/2021, Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị triển khai các thông tin về các nội dung về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và những điểm chính của Luật Thanh niên năm 2020 cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt trong nhà trường.

Tại hội nghị, gần 100 đồng chí là cán bộ Đoàn – Hội của nhà trường đã được phổ biến, củng cố thêm kiến thức về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; trau dồi thêm kỹ năng tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó tập trung quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, chủ trương, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu…Tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, HĐND nói riêng. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.…

Bên cạnh các nội dung về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Ban Thường vụ Đoàn trường đã trình bày tóm tắt những điểm cơ bản của Luật Thanh niên năm 2020.

Theo đó, Luật Thanh niên năm 2020 sửa đổi gồm 7 chương, 41 điều, Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm, hiểu được một số nội dung cơ bản của Luật này nhằm giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu niên trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Góp phần phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của lực lượng thanh, thiếu niên.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày Chủ nhật 23/5/2021, là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước, chính vì vậy công tác tuyên truyền để đoàn viên, thanh niên Nhà trường nhận thức được ý nghĩa, vai trò trong việc thực hiện quyền của công dân sẽ góp phần giúp cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp./.

Nguồn: http://btu.edu.vn/article/view/891/tuyen-truyen-cuoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-hdnd-cac-cap-va-pho-bien-ve-luat-thanh-nien-nam-2020

Trả lời