CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ TRỰC TUYẾN (THE VIRTUAL ENGLISH LANGUAGE FELLOW PROGRAM – VELF)

Kính gửi: Quý thành viên Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam,

Văn phòng Hiệp hội kính gửi Quý thành viên thông tin về việc đăng ký Chương trình Anh ngữ trực tuyến (the Virtual English Language Fellow Program – VELF) để phối hợp các nhà giáo dục Hoa Kỳ giảng dạy ngôn ngữ Tiếng Anh trực tuyến cho sinh viên, giảng viên cụ thể như sau:

  • Chuyên gia/nhà giáo dục Hoa Kỳ là các chuyên gia giảng dạy tiếng Anh người Mỹ đã được chọn cho Chương trình Nghiên cứu sinh Anh ngữ. Họ có ít nhất bằng Thạc sĩ về TEFL / TESL hoặc Ngôn ngữ học ứng dụng và có kinh nghiệm giảng dạy ngôn ngữ tiếng Anh trực tuyến.
  • Thời gian Chương trình Anh ngữ trực tuyến kéo dài từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời gian làm việc của Chuyên gia là tối đa 10 giờ/tuần.
  • Phương thức đăng ký: Quý thành viên hoàn thành Mẫu đăng ký Chương trình Anh ngữ trực tuyến tại đường link: https://www.google.com/url?q=https://e.america.gov/t/i-l-mkuhikk-jkzhjuyyk-j/&source=gmail&ust=1621068727432000&usg=AFQjCNFHLbOJ929bi5HG1PFV59kfN5jqrg
  • Thời hạn đăng ký: trước ngày 20 tháng 6 năm 2021.

Trả lời