Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh của trường Cao đẳng Y tế sơn La

Ngày 25/12/2020, tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La, Hội đồng khoa học cấp tỉnh đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã tỉnh Sơn La” của Trường Cao đẳng Y tế Sơn La do Tiến sĩ Lê Anh Tuân làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài được nhóm nghiên cứu thực hiện từ tháng 6/2019 đến tháng 11/2020, đề tài tiến hành khảo sát về thực trạng, chất lượng của 18 trạm y tế và phỏng vấn 1.170 hộ gia đình về chất lượng khám chữa bệnh tại các trạm y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La.


Các phản biện nhận xét đề tài

Kết quả nghiên cứu của Đề tài đã đảm bảo được 04 mục tiêu nghiên cứu là: Đánh giá thực trạng nguồn lực và hoạt động Khám, chữa bệnh của Trạm y tế xã tỉnh Sơn La; Đánh giá thực trạng tiếp cận và sử dụng dịch vụ Khám, chữa bệnh tại Trạm y tế xã của người dân tỉnh Sơn La; Xác định một số yếu tố liên quan đến việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ Khám, chữa bệnh tại Trạm y tế xã của người dân tỉnh Sơn La; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của Trạm y tế xã, tăng khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ Khám, chữa bệnh tại Trạm y tế xã của người dân tỉnh Sơn La.


TS. Lê Anh Tuân – Chủ nhiệm đề tài, báo cáo kết quả nghiên cứu

Trước khi Hội đồng cấp tỉnh nghiệm thu đề tài, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La đã phối hợp với nhóm nghiên cứu tổ chức 02 hội thảo về kết quả nghiên cứu của đề tài, đăng 01 bài báo về nội dung nghiên cứu trên Tạp chí Y học Việt Nam, tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở theo các nội dung đã ký kết với cơ quan quản lý đề tài nghiên cứu khoa học.

Với kết quả nghiên cứu được trình bày trong đề tài, các thành viên của Hội đồng khoa học đã đánh giá cao giá trị của đề tài và sự nghiêm túc trong nghiên cứu của nhóm nghiên cứu. Đề tài là một tài liệu tham khảo vô cùng có ý nghĩa cho ngành y tế tỉnh Sơn La, làm căn cứ thực tiễn để ngành y tế xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển mạng lưới y tế tuyến cơ sở, xây dựng lộ trình để dần chuẩn hóa các trạm y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La, nâng cao chất lượng dịch vụ tại tuyến y tế cơ sở để góp phần giảm tải cho tuyến y tế trên. Tuy nhiên, để đề tài có giá trị khoa học và tính thuyết phục cao hơn, Hội đồng Khoa học đề nghị Nhóm nghiên cứu đề tài tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài theo hướng làm rõ các nội dung, nội hàm, phạm vi của vấn đề nghiên cứu.
 

Hội đồng nhiệm thu đề tài chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo nhà trường và chủ nhiệm đề tài

Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua đề tài và đánh giá mức Đạt; đồng thời đề nghị Trường Cao đẳng Y tế Sơn La phối hợp với Trung tâm Thông tin, ứng dụng Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La) tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kết quả nghiên cứu của đề tài và chuyển giao sản phẩm cho các đơn vị có liên quan để ứng dụng sản phẩm của đề tài./.

Nguồn: http://cdytesonla.edu.vn/vi/news/hoat-dong-chung/nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-tinh-263.html

Trả lời