Thư mời viết bài, sáng tác tác phẩm nghệ thuật gửi đăng Kỉ yếu “Trường Đại học Trà Vinh – Dấu ấn hành trình 20 năm phát triển”

Nguồn: https://www.tvu.edu.vn/thu-moi-viet-bai-sang-tac-tac-pham-nghe-thuat-gui-dang-ki-yeu-truong-dai-hoc-tra-vinh-dau-an-hanh-trinh-20-nam-phat-trien/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *