V/v lấy ý kiến dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Ngày 01/09/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 2953/LĐTBXH-TCGDNN về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Theo đó, mọi đóng góp ý kiến sẽ được gửi về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trước ngày 27/09/2021.

Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm:

1. CV2953 lay y kien bo nganh ve du thao sua doi bo sung ND31.signed.signed 2.-Du-thao-Nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-ND31-1.doc (161 downloads ) 3.-Du-thao-To-trinh-Chinh-phu-sa-doi-bo-sung-ND31-1.docx (164 downloads )

Nguồn: http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/3552/Default.aspx

Trả lời